Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.agnes-bis.pl jest firma AGNES-BIS s.c. A. Cygan, A. Babiarz z
siedzibą: 33-101 Tarnów, Ul. Czerwona 49, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnów pod nr. ident. regon 120536779,
NIP 9930530949.
2. Zawarty w witrynie internetowej www.agnes-bis.pl katalog produktów wraz z informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie.
Zamówienia

3. Zamówienia mogą składać przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Złożone przez odwiedzającego witrynę klienta zamówienie, spełniające określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, złożenie zamówienia obejmuje rejestrację – założenie konta klienta, w toku którego klient podaje swoje dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail a następnie wskazanie zamawianych produktów oraz określenie sposobu zapłaty.

6. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu wybierając tryb „zamówienie jako gość”. Podawanie swojego adresu e-mail w takim przypadku jakkolwiek pożądane, nie jest obowiązkowe.

7. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz ich akceptację.

8. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej składać można codziennie przez całą dobę. W szczególnych przypadkach można składać zamówienia telefonicznie w każdym dniu roboczym w godzinach od 8 do 16, pod numerem 14 6330856.

9. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie niewłaściwego numeru telefonu upoważnia sprzedawcę do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ceny i płatności

10. Sprzedawca przy prezentowanych na stronach internetowych produktach podaje ich ceny obejmujące podatek od towarów i usług (ceny brutto). Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

11. Preferowaną formą płatności jest przelew na rachunek sprzedawcy w banku

BANK ŚLĄSKI
11 1050 1562 1000 0092 2352 0348

12. Dopuszcza się zapłatę za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera za dodatkową opłatą w kwocie 2,44 zł brutto za każdy rozpoczęty 1000 zł.

Potwierdzenie zamówienia

13. Przyjęcie zamówienia następuje przez jego potwierdzenie na podany przez
klienta przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
oznacza przyjęcie oferty i stanowi dowód zawarcia umowy.

14. Przyjęcie zamówienia złożonego w trybie „jako gość” następuje z chwilą
powierzenia przesyłki przewoźnikowi.

15. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14 są rozpatrywane w następnym
dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta
rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

16. O zamiarze zmiany zamówienia klient poinformuje sprzedawcę
telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie,
przy uwzględnieniu stanu realizacji zamówienia (statusu zamówienia).

17. W wyjątkowych przypadkach niedostępności towaru, klient będzie o takim
fakcie poinformowany telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony
postanowią wspólnie. Klientowi w przypadkach takich służy prawo odstąpienia
od umowy.

18. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i
potwierdzone.

19. Sprzedaż produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona
następuje według kolejności zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
Realizacja zamówienia

20. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje w najkrótszym w miarę
możliwości czasie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia
przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem kolejnego punktu niniejszego regulaminu..

21. Jeżeli płatność z tytułu sprzedaży realizowana jest przelewem,
realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy
sprzedawcy. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemów
płatności Dotpay.pl, Płatności.pl, PolCard.pl, Przelewy24.pl lub eCard.pl,
realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o
wykonaniu płatności.

22. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Siódemka S.A. Do przesyłki
dołączana jest faktura i inne właściwe dokumenty (instrukcje, gwarancje).

23. Koszty przesyłki, jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę lub
mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas
przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie
kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. O konieczności dopłaty
klient zostanie poinformowany telefonicznie.

24. Przesyłki w paczkach, których waga przekracza 30 kg oraz przesyłki
paletowe realizowane są według telefonicznych uzgodnień stron.

25. W granicach administracyjnych miasta Tarnowa, przesyłki których wartość przekracza kwotę 400 zł brutto dostarczane są do klienta na koszt sprzedawcy.

Odbiór

26. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od
dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz
niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

Reklamacje i zwroty

27. Reklamacje z tytułu jakości klient przesyła na piśmie na adres
sprzedawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu. Nie dotyczy to
produktów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Zasady
postępowania w takich przypadkach określają przepisy zawarte w karcie
gwarancyjnej.

28. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba
fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu
dni od dnia wydania mu towaru. W przypadku takim klient jest obowiązany
zwrócić towar sprzedawcy, w stanie kompletnym i bez śladów używania. Koszty dostawy oraz zwrotu ponosi klient. Zwrot ceny
produktu nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta podany w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Ochrona danych osobowych

29. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań
sprzedawcy wobec klienta i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Klient
ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania
i usunięcia.
Postanowienia końcowe

30. Zawarte w witrynie opisy produktów pochodzą od ich producentów. W przypadku umieszczenia przez producenta informacji nieprawdziwej dotyczącej cech produktu lub zagrożenia produktem Sprzedawca na każde żądanie Klienta obowiązany jest przekazać Klientowi wszelkie niezbędne informacje będące w jego posiadaniu odnoszące się do takiego producenta.
31. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu jednakże zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.Przykładadowa paczka;